หน้าแรกอสังหาฯสำหรับขายอสังหาฯสำหรับเช่าหลักสูตรอบรมต้องการขาย/ให้เช่าสินเชื่อเกี่ยวกับเราติดต่อเรา

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย


สินเชื่อบ้าน โฮมโลน 4U

 • สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย*
  • ลูกค้าทั่วไป 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย
  • ลูกค้าโครงการ 95% ของราคาซื้อขาย ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
 • สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง
  • 100% ของมูลค่าการก่อสร้าง แต่ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง (ตามแบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง)
 • ไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น
  • ราคาซื้อขาย < 10 ล้านบาท 90%-100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ และไม่เกินภาระหนี้คงค้าง
  • ราคาซื้อขาย > 10 ล้านบาท 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ และไม่เกินภาระหนี้คงค้าง

หมายเหตุ:
- ลูกค้าสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองภาระหนี้สินเชื่อและประกันอัคคีภัย โดยวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 120% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

* 1) สำหรับหลักทรัพย์ประเภท อาคารพาณิชย์ วงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ทุกกรณี
2) สำหรับหลักทรัพย์ประเภท คอนโดมิเนียม ราคาซื้อขาย < 10 ล้านบาท วงเงินกู้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ทุกกรณี
3) สำหรับหลักทรัพย์ทุกประเภท ราคาซื้อขาย > 10 ล้านบาท วงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร

 • ผู้มีสัญชาติไทยและพักอาศัยในประเทศไทย
 • พนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ
 • อายุ 21 - 62 ปี เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว อายุไม่เกิน 65 ปี
 • อายุงาน
  • 6 เดือนขึ้นไป* สำหรับพนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • 1 ปี** สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
  • 2 ปีขึ้นไป*** สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ
 • รายได้ต่อเดือน
  อาชีพ สถานที่ทำงาน
  กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
  (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร)
  ต่างจังหวัด
  พนักงาน - กู้เดี่ยว > 20,000 บาท > 15,000 บาท
  พนักงาน - กรณีมีผู้กู้ร่วม 
  - กู้หลัก
  - กู้รอง
  > 15,000 บาท
  > 10,000 บาท
  > 10,000 บาท
  > 10,000 บาท
  ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ (กรณีกู้เดี่ยวและกรณีมีผู้กู้ร่วม) > 30,000 บาท/ คน/ ธุรกิจ > 20,000 บาท/ คน/ ธุรกิจ

*ต้องผ่านการทดลองงานแล้ว และสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้ หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้
**ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน
***ต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือ มีหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้


เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ 
พนักงานสัญญาจ้างงานของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ
เอกสารมาตรฐาน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ สำเนาทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หรือ หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
เอกสารหลักประกัน
 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า/ สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
กรณีขอสินเชื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง
 • สำเนาแบบแปลนการก่อสร้าง, สัญญาก่อสร้าง, ใบยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน, ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน (สามารถยื่นภายหลังได้ไม่เกินวันที่จดจำนอง)
กรณีไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น
 • สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้ หรือ ใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 • สำเนาหนังสือสัญญาเงินกู้เดิม


Tags : ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

เมนู

 
สมัครงาน

Sale Supervisor

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
  

คอนโดให้เช่า l คอนโดพร้อมขาย l บ้านเดี่ยวให้เช่า l บ้านเดี่ยวพร้อมขาย l ทาวน์เฮาส์ให้เช่า l ทาวน์เฮาส์พร้อมขาย

ที่ดินเปล่าให้เช่า l ที่ดินเปล่าพร้อมขาย l ตึกแถวให้เช่า l ตึกแถวพร้อมขาย l อพาร์ทเมนท์

Bliss Asset บริการ รับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า คอนโด บ้าน ทาวน์เฮาส์ ที่ดิน บริการอย่างมืออาชีพด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ติดต่อ 083.992.9992

Copyright © 2012-2015 Bliss Asset Corporation Co.,Ltd. All Rights Reserved.

 
   
view